Leadscontroller

Leadscontrollers Leads genereren | Leads bedrijf

Gebruiksvoorwaarden

Overzicht

Het volgende zijn de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en Leadscontroller. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van wet- en regelgeving inzake export- en herexportcontrole. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

Leadscontroller kan, zonder kennisgeving aan u, op elk ogenblik deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website herzien. Leadscontroller kan ook te allen tijde verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma’s beschreven in deze website zonder voorafgaande kennisgeving.

Algemeen

Leadscontroller verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toelating om de webpagina’s binnen deze site te bezoeken en weer te geven als klant of potentiële klant van Leadscontroller op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden, en dat alle auteursrecht-, handelsmerk– en andere eigendomsvermeldingen intact blijven. Het gebruik geautoriseerd onder deze overeenkomst is niet-commercieel van aard. Elk ander gebruik van deze site is verboden.

Leadscontroller verleent u geen expliciete of impliciete rechten of licenties onder patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze site niet spiegelen op een andere website of in andere media. Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden of aan andere voorwaarden op deze site, worden alle aan u verleende rechten automatisch beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving, en moet u onmiddellijk alle kopieën van gedownloade materialen in uw bezit, bewaring of beheer vernietigen.

Gedragsregels

Uw gebruik van Leadscontroller.com en alle verwante Leadscontroller websites is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften, en u gaat ermee akkoord dergelijke wetten en voorschriften niet te overtreden. Elke poging door om het even welke persoon om de websites van Leadscontroller opzettelijk te beschadigen is een schending van strafrechtelijke en burgerlijke wetten. Leadscontroller behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon in de ruimste mate toegestaan door de wet.

U mag geen enkele activiteit uitvoeren op Leadscontroller websites die een andere gebruiker beperkt of verhindert om Leadscontroller websites te gebruiken of ervan te genieten door “hacking”, “cracking”, “spoofing” of defacing van om het even welke delen van Leadscontroller websites. U mag de Leadscontroller websites niet gebruiken om een andere persoon of entiteit te stalken of lastig te vallen.

Disclaimer

Van tijd tot tijd kan deze website technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, en we kunnen de nauwkeurigheid van gepubliceerde informatie niet garanderen. Controleer of u de meest actuele pagina’s op deze website gebruikt en bevestig de juistheid en volledigheid van de informatie voordat u deze gebruikt om beslissingen te nemen met betrekking tot diensten, producten of andere zaken die op deze website worden beschreven.
Indien een voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie in enig opzicht niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de geldigheid van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden onaangetast, mits een dergelijke niet-afdwingbaarheid de rechten van de partijen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet wezenlijk aantast.

Vertrouwelijke informatie

Leadscontroller wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via onze website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal verzonden naar Leadscontroller NIET als vertrouwelijk zal worden beschouwd. Door informatie of materiaal naar Leadscontroller te sturen, verleent u Leadscontroller een onbeperkte, onherroepelijke licentie om dit materiaal of deze informatie te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te posten, te verzenden, te distribueren, publiekelijk weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, afgeleide werken ervan te creëren en anderszins vrij te gebruiken. Persoonlijk identificeerbare informatie die u indient bij Leadscontroller met als doel producten of diensten te ontvangen zal behandeld worden in overeenstemming met ons privacybeleid. Zie het tabblad “Privacy” voor informatie over het privacybeleid van Leadscontroller.

Zakelijke relaties

Deze website kan links of referenties bevatten naar niet-Leadscontroller websites en bronnen. Leadscontroller geeft geen verklaringen, garanties of andere verbintenissen of goedkeuringen over welke niet-Leadscontroller websites of middelen van derden dan ook waarnaar kan worden verwezen, die toegankelijk zijn vanaf, of die gelinkt zijn aan welke Leadscontroller site dan ook. Bovendien is Leadscontroller geen partij in of verantwoordelijk voor transacties die u aangaat met derden, zelfs niet als u kennis neemt van dergelijke partijen (of een link gebruikt naar dergelijke partijen) vanaf een Leadscontroller site.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In geen geval zal Leadscontroller aansprakelijk zijn ten opzichte van om het even welke partij voor om het even welke directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of gevolgschade van om het even welk type met betrekking tot of voortvloeiend uit deze website of om het even welk gebruik van deze website, of om het even welke site of bron verbonden aan, verwezen naar, of betreden via deze website, of voor het gebruik of het downloaden van, of toegang tot enig materiaal, informatie, producten of diensten, inclusief, zonder beperking, winstderving, bedrijfsonderbreking, verloren besparingen of verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs als Leadscontroller aansprakelijk is voor alle oorzaken van actie, hetzij gebaseerd op contract, garantie, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorieën.