Leadscontroller

Leadscontrollers Generowanie leadów | Firma generująca leady

Warunki użytkowania

Przegląd

Poniżej przedstawiono warunki umowy pomiędzy użytkownikiem a Leadscontroller. Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejszych warunków oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu i reeksportu. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej witryny.

Leadscontroller może, bez powiadomienia użytkownika, w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie inne informacje zawarte na tej stronie. Leadscontroller może również wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach, usługach lub programach opisanych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Ogólne

Leadscontroller udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego zezwolenia na dostęp i wyświetlanie stron internetowych w ramach tej witryny jako klient lub potencjalny klient Leadscontroller, pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, a wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności pozostają nienaruszone. Użytkowanie dozwolone na mocy niniejszej umowy ma charakter niekomercyjny. Wszelkie inne sposoby korzystania z tej strony są zabronione.

Leadscontroller nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw lub licencji na podstawie jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności lub praw własności intelektualnej. Użytkownik nie może kopiować żadnych treści z tej strony na innej stronie internetowej lub w innych mediach. Nieprzestrzeganie takich warunków lub któregokolwiek z warunków na tej stronie spowoduje automatyczne wygaśnięcie wszelkich praw przyznanych użytkownikowi, bez wcześniejszego powiadomienia, a użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie kopie pobranych materiałów znajdujących się w jego posiadaniu, pod jego opieką lub kontrolą.

Zasady postępowania

Korzystanie z Leadscontroller.com i wszelkich powiązanych stron internetowych Leadscontroller podlega wszystkim obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym przepisom i regulacjom, a użytkownik zgadza się nie naruszać takich przepisów i regulacji. Wszelkie próby umyślnego uszkodzenia stron internetowych Leadscontroller przez jakąkolwiek osobę stanowią naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego. Leadscontroller zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od każdej takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik nie może angażować się w żadne działania na stronach internetowych Leadscontroller, które ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie ze stron internetowych Leadscontroller poprzez „hakowanie”, „cracking”, „spoofing” lub niszczenie jakichkolwiek części stron internetowych Leadscontroller. Użytkownik nie może korzystać ze stron internetowych Leadscontroller w celu prześladowania lub nękania innych osób lub podmiotów.

Zastrzeżenie

Od czasu do czasu niniejsza witryna może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne, a my nie gwarantujemy dokładności jakichkolwiek zamieszczonych informacji. Należy potwierdzić, że korzysta się z najbardziej aktualnych stron w tej witrynie oraz potwierdzić dokładność i kompletność informacji przed ich wykorzystaniem do podejmowania decyzji związanych z usługami, produktami lub innymi kwestiami opisanymi w tej witrynie.
Jeśli jakikolwiek warunek niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznany przez właściwy organ sądowy za niewykonalny pod jakimkolwiek względem, ważność pozostałej części niniejszych Warunków użytkowania pozostanie nienaruszona, pod warunkiem, że taka niewykonalność nie wpłynie istotnie na prawa stron wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

Informacje poufne

Leadscontroller nie chce otrzymywać od użytkownika poufnych lub zastrzeżonych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane do Leadscontroller NIE będą uważane za poufne. Wysyłając firmie Leadscontroller jakiekolwiek informacje lub materiały, użytkownik udziela firmie Leadscontroller nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i inne swobodne korzystanie z tych materiałów lub informacji. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które użytkownik przesyła do Leadscontroller w celu otrzymania produktów lub usług, będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności. Informacje dotyczące polityki prywatności Leadscontroller znajdują się w zakładce „Prywatność”.

Relacje biznesowe

Niniejsza witryna może zawierać łącza lub odniesienia do witryn i zasobów innych niż Leadscontroller. Leadscontroller nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani innych zobowiązań lub rekomendacji dotyczących jakichkolwiek stron internetowych innych niż Leadscontroller lub zasobów stron trzecich, do których mogą być odniesienia, z których można uzyskać dostęp lub które mogą być powiązane z jakąkolwiek stroną Leadscontroller. Ponadto Leadscontroller nie jest stroną ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawierane przez użytkownika ze stronami trzecimi, nawet jeśli użytkownik dowie się o takich stronach (lub skorzysta z łącza do takich stron) z witryny Leadscontroller.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W żadnym wypadku Leadscontroller nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju związane z lub wynikające z tej strony internetowej lub jakiegokolwiek korzystania z tej strony internetowej, lub jakiejkolwiek strony lub zasobu powiązanego z tą stroną, do którego się odwołuje lub do którego uzyskuje dostęp za pośrednictwem tej strony internetowej, lub za korzystanie lub pobieranie jakichkolwiek materiałów, informacji, produktów lub usług, lub dostępu do jakichkolwiek materiałów, informacji, produktów lub usług, w tym, bez ograniczeń, wszelkich utraconych zysków, przerw w działalności, utraconych oszczędności lub utraty programów lub innych danych, nawet jeśli odpowiedzialność Leadscontroller dotyczy wszystkich przyczyn działania, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej.